Всеукраїнське об’єднання «ЗАХИЩЕНА МЕДИЦИНА»
Допомога чекає!

Опитування
З яких питань Ви найчастіше звертаєтеся до юристів?
з ліцензування медичної практики
щодо підготовки до акредитації медичних закладів
щодо розв’язання конфліктів з пацієнтами
з інших питань
Голосувати  Результати

 

 

Витяг із Статуту ГС «Всеукраїнське об’єднання «Захищена медицина»

 

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

Спілка створюється з метою здійснення захисту та відновлення порушених прав та законних інтересів учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності у медичній галузі, у т.ч. медичних закладів, їх працівників, професіоналів з медичною освітою, які провадять індивідуальну медичну практику, а також пацієнтів.

Спілка є неприбутковим громадським об’єднанням, метою створення та статутної діяльності якого не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

Предметом діяльності Спілки є:

 • захист усіма законними способами прав та інтересів членів Спілки та надання їм відповідної допомоги;
 • моніторинг чинного законодавства та законотворчої діяльності для попередження прийняття нормативних актів, які можуть призвести до обмеження прав і свобод громадян у сфері охорони здоров’я, ускладнити господарську та професійну діяльність у медичній галузі, гальмувати проведення реформ у сфері охорони здоров’я тощо;
 • самостійна розробка проектів нормативних актів та підтримка законотворчої діяльності інших осіб, що сприяють підвищенню якості медичного обслуговування, безпеці пацієнтів, запровадження новітніх прогресивних медичних технологій, захисту прав і інтересів учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності у медичній галузі;
 • взаємодія з відповідними державними органами, у т.ч. контролюючими, правоохоронними та судовими, щодо донесення спільної думки та відстоювання прав та інтересів членів Спілки, а також учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності у медичній галузі;
 • підтримка принципів законності, відкритості, порозуміння, добросовісної конкуренції, професійної етики та деонтології в сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності у медичній галузі;
 • сприяння підвищенню культурної, наукової та політичної свідомості українського суспільства у сфері охорони здоров’я та медичної діяльності, формування моральних принципів та культурних звичаїв, які відповідають загальноєвропейським нормам та традиціям у цій галузі;
 • упередження діяльності недобросовісних суб’єктів господарювання на ринку медичних послуг та окремих осіб, які порушують чинне законодавство та недотримуються засад суспільної моралі у сфері охорони здоров’я;
 • сприяння створенню позитивного іміджу України як правової держави, яка забезпечує належний прав і свобод громадян у сфері охорони здоров’я та суб’єктів господарювання, які здійснюють медичну діяльність;
 • просвітня діяльність, у т.ч. проведення та підтримка різноманітних заходів з поширення інформації, навчання та підвищення рівня знань та обізнаності з правових та інших питань;
 • створення відповідних носіїв інформації, за допомогою яких поширює інформацію про діяльність Спілки, права та інтереси громадян у сфері охорони здоров’я та суб’єктів господарювання, які здійснюють медичну діяльність.

Для реалізації своєї мети та завдань Спілка здійснює такі види діяльності:

 • роз'яснює населенню мету та завдання Спілки шляхом організацій різноманітних заходів, у т.ч. лекцій, семінарів і конференцій, круглих столів, виступів у засобах масової інформації, проведення консультацій, у т.ч. із залученням провідних вітчизняних і закордонних спеціалістів;
 • поширює інформацію про досягнення медичної науки та техніки, передового досвіду щодо застосування новітніх медичних технології, методів управління та організації в сфері охорони здоров’я, контролю якості медичного обслуговування, забезпечення безпеки пацієнтів тощо;
 • сприяє організації та ефективної дії системи професійної підготовки медичних працівників та юристів, які надають юридичні послуги для учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я та здійснення господарської діяльності у медичній галузі; 
 • забезпечує постійний обмін корисною інформацією та професійним досвідом між членами Спілки; 
 • виробляє спільну політику щодо способів і методів інформування громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації щодо сутності та особливостей господарської та професійної діяльності у сфері медицини, прав і обов’язків пацієнтів та інших учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я; 
 • забезпечує неухильне дотримання учасниками Спілки законодавства щодо захисту персональних даних, конфіденційної інформації щодо фізичних осіб, комерційної таємниці суб’єктів господарювання, авторських прав, об’єктів інтелектуальної власності, правил використання, копіювання, опублікування інформації, у т.ч. контенту, інформаційних і рекламних матеріалів в мережі Інтернет (сайти, портали, форуми, соціальні мережі тощо); 
 • налагоджує та зміцнює зв’язки з іншими організаціями, закладами та установами, які здійснюють господарську діяльність у медичній галузі;
 • співпрацює з об’єднаннями інших країн, що мають подібні завдання, приймає участь у роботі міжнародних і національних громадських медичних та правозахисних об’єднань, використовує інші форми розвитку міжнародних зв'язків;
 • розробляє учбові, довідкові, методичні та інструктивні матеріали, створює учбові фільми та відеофільми без мети отримання прибутку;
 • сприяє видавницькій, рекламно-інформаційній діяльності, видавництву книг, журналів, брошур, буклетів з тематики діяльності Спілки, а також поширенню інформації про діяльність Спілки в мережі Інтернет;
 • сприяє проведенню спеціальних науково-практичних та інших досліджень в сфері медичного обслуговування;
 • надає матеріальну, інформаційну підтримку ініціативам, направленим на реалізацію заходів з розвитку новітніх технологій у сфері медичних послуг;
 • провадить доброчинну діяльність, здійснює пропаганду ідей добра та милосердя;
 • провадить іншу діяльність для реалізації мети та завдань Спілки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Права та обов’язки членів Спілки.

Члени Спілки наділені наступними правами:

 • обирати та бути обраним до складу керівних органів управління Спілки;
 • одержувати необхідну інформацію про діяльність Спілки та її органів управління;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Спілки на розгляд Загальних зборів та Президії;
 • приймати участь у вирішенні питань діяльності Спілки на Загальних Зборах або у складі її органів управління;
 • звертатися до органів управління Спілки щодо захисту своїх прав та інтересів;
 • ініціювання нових проектів Спілки;
 • самостійно провадити власну господарську діяльність поза межами Спілки;
 • бути членом інших господарських об'єднань;
 • обирати органи управління Спілки;
 • подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів учасників Спілки не пізніше ніж за два тижні до початку їх роботи;
 • брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Спілки, які спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Спілки та її членів, подавати їх на розгляд Загальних зборів Спілки;
 • користуватися матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Спілкою;
 • одержувати підтримку Спілки під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління;
 • одержувати інформацію про діяльність Спілки;
 • добровільно вийти зі Спілки.

Члени Спілки зобов’язані дотримуватись наступних обов’язків:

 • брати активну участь у діяльності Спілки;
 • дотримуватися положень Статуту Спілки;
 • дотримуватись установчих документів та виконувати рішення, що приймаються на Загальних зборах Спілки;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Спілки;
 • розвивати співробітництво між членами Спілки на основі доброзичливої, взаємної поваги та підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;
 • вчасно сплачувати вступний і членські внески та інші платежі;
 • своєчасно та оперативно надавати Спілки на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію, зміну назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників та інше. 

Президент Спілки.

Президент Спілки обирається Загальними зборами строком на чотири роки зі складу засновників Спілки у відповідності з цим Статутом та здійснює свої повноваження до його переобрання або відкликання.

Президент Спілки здійснює керівництво роботою Спілки.

 

Президент Спілки наділений наступними повноваженнями:

 • без доручення представляє Спілку в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, в підприємствах та організаціях, у відносинах із закордонними партнерами;
 • укладати від імені Спілки угоди, контракти, договори;
 • видавати доручення (довіреності), відкривати рахунки в установах банків;
 • видавати накази, розпорядження, затверджувати інструкції, положення, регламенти та інші обов'язкові для виконання членами Спілки документи;
 • здійснювати поточне управління майном та фінансовими ресурсами Спілки;
 • підписувати всі офіційні, фінансові та банківські документи;
 • укладати трудові договори (контракти) з працівниками Спілки;
 • організовувати виконання рішень Загальних зборів та Президії;
 • розпоряджається грошовими коштами та майном Спілки;
 • утворює необхідні підрозділи Спілки та призначає їх керівників;
 • визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Спілки;
 • приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення;
 • розробляти пропозиції щодо цін на товари, продукцію і тарифи на послуги Підприємства;
 • видавати доручення;
 • відкривати та використовувати рахунки Підприємства в установах банків;
 • вчиняти інші юридичні дії від імені Підприємства;
 • призначати та звільняти працівників;
 • спрямовувати роботу працівників;
 • вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами засновників Підприємства та цим Статутом;
 • розпоряджається поточними та іншими рахунками Спілки в банках, підписувати грошово-розрахункові документи.

Президент Спілки може делегувати свої права іншим членам Президії Спілки за своїм письмовим розпорядженням.

Президент Спілки у будь-який момент може скласти з себе повноваження письмово попередивши про це Президію Спілки не менше ніж за 2 місяці.

Перший Віце-Президент Спілки є заступником Президента. Він виконує обов’язки Президента Спілки на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки за рішенням Президента.

Віце-Президенти Спілки мають виконувати окремі повноваження Президента Спілки за його дорученням, або за дорученням Президією.

Повноваження Віце-Президентів визначаються Президією Спілки за погодженням з Президентом Спілки. 

Яндекс.Метрика